020 - 470 09 20       @ info@pensioenkoers.nl
direct online uw pensioen berekenen | vrijblijvend offertes opvragen | eenmalige afsluitkosten | telefonische ondersteuning

VEELGESTELDE VRAGEN

Pensioenkoers.nl is een vergelijkingssite, gespecialiseerd in vrijkomende pensioenen en lijfrentes. Graag lichten wij aan de hand van enkele veel gestelde vragen onze service en dienstverlening aan u toe. Klik op de vraag om de uitleg weer te geven.
 

Wat is de werkwijze van Pensioenkoers?
Via pensioenkoers.nl kunt u verschillende aanbieders voor uw vrijkomende pensioen, lijfrente en gouden handdruk met elkaar vergelijken. Om een goede vergelijking te kunnen maken voor de aankoop van een pensioen of lijfrente verzoeken wij u een aantal uitgangspunten in te vullen. Op basis van deze uitgangspunten wordt er een vergelijking gemaakt van banken- en verzekeraars. Vervolgens kunt u de offerte van de aanbieder met de hoogste uitkering van uw keuze vrijblijvend aanvragen. Deze offerte ontvangt u van ons per e-mail. Indien u na het ontvangst van de offerte gebruik wenst te maken van het aanbod nemen wij de gehele administratieve afhandeling voor u uit handen. Hier is sprake van deeladvies.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Een vast aanspreekpunt, dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 18:00.
 • Het opstellen van alle benodigde aanvraagformulieren en brieven.
 • Bemiddeling bij de overboeking van de kapitalen tussen verzekeraars en banken. Bij nagenoeg alle banken en verzekeraars hebben wij vaste aanspreekpunten waardoor uw kapitaal spoedig wordt overgemaakt.
 • Wij houden u continu op de hoogte van de voortgang bij alle betrokken partijen.
 • Tussentijds monitoren van de rente.
 • Controle van de polis of overeenkomst om vast te stellen of deze overeenkomt met de gemaakte afspraken.
 • Nazorg tijdens de gehele looptijd.


Ben u benieuwd hoe andere klanten onze dienstverlening beoordelen

Hoe komt de vergelijking voor aankopen van pensioen tot stand?
Op pensioenkoers.nl vergelijken wij alle aanbieders waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. Van deze aanbieders zijn wij op de hoogte van de meest recente tarieven en voorwaarden. Niet alle aanbieders waar wij mee samenwerken zijn in staat om online mee te rekenen in de vergelijking voor uw pensioen of lijfrente. Vraagt u een offerte aan via Pensioenkoers.nl  dan kijken wij altijd of wij bij een van deze aanbieders een hogere uitkering voor uw pensioen of lijfrente kunnen bedingen.
Hoe vergelijken wij pensioen en lijfrente uitkeringen?
Om de verschillende aanbieders te kunnen vergelijken vragen wij een aantal uitgangspunten in te vullen. Op basis van de door u ingevulde uitgangspunten worden berekeningen opgevraagd bij de verschillende aanbieders. Alle aanbieders die op de site zijn aangesloten en waarvoor u in aanmerking komt presenteren wij in een lijst waarbij de aanbieder met de hoogste uitkering voor uw pensioen of lijfrente bovenaan staat.
Wat zijn de kosten voor een pensioenuitkering?
Voor onze dienstverlening brengen wij de volgende kosten in rekening:
 • Berekenen uitkeringen van banken en verzekeraars - GRATIS
 • Offertes aanvragen - GRATIS
Indien u van ons een offerte heeft ontvangen en gebruik wenst te maken van deze offerte brengen wij u eenmalige bemiddelingskosten in rekening. De kosten voor onze dienstverlening staan vermeld in de offerte die u van ons ontvangt. Zo weet u vooraf exact waar u aan toe bent. 
Wat kunt u Pensioenkoers verwachten?
 •  Een vast aanspreekpunt, dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 18:00.
 • Het opstellen van alle benodigde aanvraagformulieren en brieven.
 • Bemiddeling bij de overboeking van de kapitalen tussen verzekeraars en banken. Bij nagenoeg alle banken en verzekeraars hebben wij vaste aanspreekpunten waardoor uw kapitaal spoedig wordt overgemaakt.
 • Wij houden u continu op de hoogte van de voortgang bij alle betrokken partijen.
 • Tussentijds monitoren van de rente.
 • Controle van de polis of overeenkomst om vast te stellen of deze overeenkomt met de gemaakte afspraken.
 • Nazorg tijdens de gehele looptijd.
Hoe kan ik aangepaste offertes voor mijn pensioen aanvragen?
Op Pensioenkoers.nl kunt u de meest voorkomende uitkeringen aanvragen. Kunt u de door u gewenste offerte niet bereken via onze website dan kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons telefonisch bereiken via 020 - 4700920 of een mail sturen naar info@pensioenkoers.nl

Voorbeelden van afwijkende offertes zijn:
 • Pensioenknip.
 • Hoog-Laag Pensioen.
 • Tijdelijk pensioen (prépensioen of overbruggingspensioen).
 • Uitstellen van een oud regime lijfrentekapitaal.
 • Uitstellen van een nieuw regime lijfrentekapitaal
 • Uitstellen van uw gouden handdruk (stamrecht).
 • Uitstellen van uw pensioenkapitaal.
 • Geindexeerde pensioenuitkering (de uitkering begint lager en eindigt hoger).
Zijn de berekeningen voor aankoop van pensioen vrijblijvend?
Het gebruik van deze website is vrijblijvend. Nadat u een vergelijking heeft gemaakt kunt u de offerte van de aanbieder van uw keuze aanvragen. Deze offerte ontvangt u vrijblijvend. In deze offerte staat duidelijk vermeld welke kosten in rekening worden gebracht wanneer u de offerte accepteert. Ook leest in de offerte en het bijgesloten dienstverleningsdocument meer over onze dienstverlening en de voorwaarden.
Kan ik via de site berekenen hoe hoog mijn toekomstige pensioenuitkering wordt?
Het is mogelijk om te bereken welke aanbieder op basis van de huidige marktrente het beste aanbod heeft. Dit betreft dan een indicatie. De berekening is indicatief omdat de ingangsdatum dan nog buiten de geldigheidsduur van de gewenste offerte ligt. Ongeveer zes weken voordat uw koopsom definitief beschikbaar komt kunt u een definitieve berekening maken. Binnen deze termijn kan dan de aanvraag ingediend en verder voor u afgehandeld worden. Als u indicatief berekeningen maakt heeft u een goed beeld van de mogelijkheden en de hoogte van de uitkering op dat moment.
Wanneer kan ik een definitieve pensioen offerte krijgen?
De diverse aanbieders hanteren verschillende geldigheidstermijnen. De gemiddelde geldigheidstermijn bedraagt 6 weken. In de offerte die u via deze site kunt aanvragen kunt u lezen hoe lang deze geldig is. Wij adviseren om circa 6 weken voor de gewenste ingangsdatum de vergelijking te maken en de offerte van uw keuze aan te vragen.
Moet ik wachten met vergelijken tot de definitieve koopsom van mijn pensioen bekend is?
Vaak is de definitieve hoogte van uw pensioen- of lijfrentekapitaal voor de einddatum nog niet bekend. Dat kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door beleggingen en winstdeling. Wij adviseren u de offertes op te vragen en te vergelijken op basis van een te verwachten eindbedrag en op basis daarvan een keuze te maken. Wanneer de definitieve inleg afwijkt van het eerder aangenomen bedrag dan wordt uw uitkering pro rata herberekend. Door deze handelswijze loopt u geen onnodige vertraging op en kan de nieuwe polis op of omstreeks de einddatum van de oude polis ingaan.
Hoe lang duurt de kapitaaloverdacht van de oude naar de nieuwe pensioenverzekeraar?
Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening begeleiden wij de overdracht van de koopsom(men) van de oude bank of verzekeraar naar de nieuwe aanbieder. Wij adviseren u uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum een keuze te maken. Wij kunnen uw uitkeringsverzoek dan tijdig indienen bij uw huidige bank(en) en/of verzekeraar(s).

In een onderlinge richtlijn hebben banken en verzekeraars afgesproken dat waardeoverdracht binnen twee weken na expiratiedatum plaatsvindt, mits de benodige stukken voor de expiratiedatum zijn ontvangen. Uiteraard proberen wij deze termijn voor u te bespoedigen. Wanneer deze termijn wordt overschreden zijn aanbieders verplicht een rentevergoeding te verstrekken.
Wat gebeurt er als mijn pensioenverzekeraar failliet gaat?
De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op alle Nederlandse levensverzekeraars. Er wordt toezicht gehouden op de hoeveelheid reserves die verzekeraars verplicht zijn aan te houden. De zogenaamde solvabiliteitsreserve geeft aan in hoeverre een verzekeraar in staat is om alle verschaffers van vreemd vermogen (polishouders) bij liquidatie terug te betalen. Deze reserve moet minimaal 100% zijn. De meeste verzekeraars voldoen ruim aan deze norm. Mocht de verplichte reserve onder de 100% zakken dan neemt DNB het bestuur van de onderneming over. Er is dus geen garantieregeling zoals bij banken maar scherp toezicht van DNB of alle verzekeraars zich aan de gestelde regels houden. Mocht een verzekeraar toch failliet gaan dan moet verkoop van alle activa en de nog aanwezige reserves er toe leiden dat iedere polishouder in theorie schadeloos gesteld kan worden. Verzekeraar hebben onderling afgesproken in een niet bindende garantieregeling dat in dat geval een andere verzekeraar de lopende verplichtingen overneemt.
Wat gebeurt er als mijn bank failliet gaat?
Alle aanbieders in onze vergelijking vallen onder het depositogarantiestelsel. Gaat de bank failliet dan krijgt u met het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank tot maximaal € 100.000,- van uw saldo terug. Dit bedrag is het garantiebedrag en geldt per bank en per rekeninghouder. Is uw lijfrente groter dan € 100.000,- dan kan het verstandig zijn de koopsom te verdelen over meerdere banken.
Wat gebeurd er als mijn pensioen of lijfrentekapitaal afwijkt van het bedrag dat we gebruiken in de offerte en de aanvraag?
Bij opmaak van de polis wordt automatisch de uitkering pro rato herrekend als de koopsom afwijkt van het in de offerte/ aanvraag gehanteerde bedrag. De herrekening gebeurd op basis van de uitgangspunten en rente uit de afgesloten offerte, wij controleren ook of dat goed gebeurd. U hoeft dus niet te wachten totdat het definitieve bedrag van uw pensioen of lijfrente bekend is.
Welke mogelijkheden zijn er voor mijn vrijkomend pensioen?
Voor de aankoop van uw pensioen zijn er een aantal mogelijkheden afhankelijk van uw situatie. Vraag onze pensioenexperts naar de mogelijkheden:

Wat is Hoog-Laag pensioen?
Bij een hoog laag constructie is uw vrijkomende pensioenuitkering eerst hoger en daarna lager dan het pensioen wat u normaal zou ontvangen. 

Wanneer kiezen voor een hoog/laag constructie?
Indien u direct na de pensionering meer inkomen nodig heeft voor bijvoorbeeld studerende kinderen heeft dan kunt u kiezen voor een hoger pensioen bij aanvang.  Andersom kan ook, als u bijvoorbeeld een jongere partner heeft die nog werkzaam is en waarbij er bij aanvang minder pensioen nodig is als aanvulling op uw inkomen.  Op grond van fiscale wetgeving is er een verdeling van maximaal 100:75 tussen de hoogste en laagste uitkering toegestaan. 

Wat is tijdelijk pensioen? (prépensioen of overbruggingspensioen)
Voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is het mogelijk om uw pensioen te laten ingaand. Het tijdelijk ouderdomspensioen moet het inkomensverschil overbruggen vóór de AOW leeftijd.

Wat is een variabel pensioen
Dat is een pensioen op basis van beleggen. 

Wat is een geindexeerde pensioenuitkering? (de uitkering begint lager en eindigt hoger)
Indexatie is het meestijgen van uw pensioen met de (prijs)inflatie. Indexatie is in de meeste gevallen voorwaardelijk: uw pensioen wordt verhoogd als de financiële middelen van het pensioenfonds dat toelaten. Als het fonds minder geld heeft, bijvoorbeeld omdat de beleggingen tegenvallen, wordt uw pensioen niet geïndexeerd.
Is het verstandig om mijn 10% van mijn pensioenuitkering ineens op te nemen?
De eenmalige opname van maximaal 10% van het ouderdomspensioen is vrij besteedbaar, echter u krijgt hierdoor wel een lagere maandelijkse pensioenuitkering over de resterende looptijd van uw pensioen.

Verder zijn bij opname van 10% pensioenuitkering ineens vóór de AOW-datum vooral lagere - en middeninkomens financieel slechter af. Dit komt  door de eventuele nadelige effecten van belastingen en het verlies van toeslagen (huur-en zorg).

Een hoog-laag pensioen is NIET toegestaan bij het gebruik van de 10% ineens regeling.

Conclusie
Het opnemen van 10% van uw ouderdomspensioen ineens is niet in elke situatie de beste keuze. Pensioenkoers geeft u persoonlijk advies op maat en bekijkt welke pensioenuitkering het beste past bij uw persoonlijke wensen en financiële situatie:


Wat doet Pensioenkoers bij de aankoop van mijn pensioen?
Op pensioenkoers.nl vergelijken wij alle aanbieders. U kunt een gratis vergelijking maken, echter in veel gevallen behalen onze experts in 95% van de gevallen een hogere pensioen- of lijfrente uitkering dan bij de verzekeraars zelf!

Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen, wij zijn altijd bereikbaar voor vragen over uw pensioen en lijfrente.


Wat zijn de beste keuzes bij het uitkeren van pensioen?
Bij de aankoop van uw pensioen zijn er aantal keuzes mogelijk. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en het soort pensioen dat u heeft opgebouwd. Wij raden dan ook altijd aan om samen het pensioen te kiezen dat het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen en voorkeuren.

Bent u afhankelijk van uw pensioen voor uw levensonderhoud dan dient u daar geen extra risico mee te lopen en te kiezen voor een vast pensioen. Is het uitgekeerde pensioen niet nodig als inkomen maar als extra op uw inkomen, dan kunt u het zich misschien veroorloven om een deel van het pensioen te beleggen met de kans op een hoger pensioen in de toekomst.
Klanten vertellen | Service Desk

Experts in pensioenen en lijfrentes

De hoogste uitkering voor uw pensioen en lijfrente vinden lastig? Pensioenkoers vergelijkt meerdere aanbieders bij aankopen pensioen en lijfrentes. Wij zetten alles helder op een rij en helpen u met kiezen en afsluiten van uw direct ingaand pensioen of direct ingaande lijfrente.
Onze pensioenexperts staan voor u klaar met advies voor de aankoop van uw pensioen of lijfrente en beantwoorden graag al uw vragen.

  020 - 470 09 20